Bytové domy – Panel Plus a Jessica

V rámci projektů bytových domů se specializujeme na stavební úpravy, nástavby, přístavby a v dnešní době především zateplení neboli celkovou revitalizaci těchto domů včetně i stavebních úprav jednotlivých bytů či sanaci základových konstrukcí s ohledem na zatékání a vlhnutí sklepů. V rámci celkové revitalizace bytových domů, po zkreslení stávajícího stavu vždy řešíme energetiku stavby s ohledem na zateplení, větrání a celkovou úsporu tepla. Potom je potřeba navrhnout kvalitní projektovou dokumentaci. Samozřejmostí je, že projekty přizpůsobujeme aktuálním dotacím tak, aby žadatel mohl plně využít možné dotace.

 

Dotace pro bytové domy – Panel plus 2013

Panel plus 2013 umožňuje Státnímu fondu rozvoje bydlení poskytovat podporu z prostředků Fondu na opravy a modernizace domů formou nízkoúročených úvěrů.

O úvěr smíte požádat, ať jste kdokoliv:

  • Můžete být tedy zástupcem obce
  • Právnická osoba
  • Fyzická osoba

O úvěr na opravy a modernizaci domu může žádat:

  • Vlastník bytového domu
  • Společenství vlastníků bytových jednotek

Úvěr dle tohoto NV nelze použít na opravy a modernizace rodinného domu.

Úvěr je možné poskytnout maximálně do výše 90 % rozhodných výdajů. Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce ukončí opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru. Délka úvěru je stanovena ve smlouvě o úvěru, nepřesáhne však 30 let od data podpisu úvěrové smlouvy (včetně období čerpání). Úvěr nelze poskytnout na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů. Na tentýž druh opravy nebo modernizace může být úvěr poskytnut pouze jednou. Výše úroku je pevně fixována po celou dobu splácení poskytnutého úvěru. Více informací lze získat na oficiálních stránkách http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu  

 

Dotace pro bytové domy – JESSICA

Program JESSICA s garancí SFRB bude spravovat Komerční banka, a.s. Správcem Programu JESSICA je od listopadu 2013 Komerční banka, a.s. Pilotně je připraveno 600 mil. Kč pro 41 měst ČR s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM) na modernizace a rekonstrukce bytových domů, včetně sociálního bydlení. Program JESSICA nabídne vlastníkům bytových domů nízkoúročené úvěry, již od 0,75 % ročně, fixovaných na dobu 10 let. Úroková sazba je dále odstupňována podle délky splatnosti, kterou je možné zvolit až na 30 let. Z Programu JESSICA bude možné získat úvěr ve dvou modelech – buď na 75 %, nebo 90 % uznatelných nákladů. Součástí programu je také sociální oblast – konkrétně města a neziskové organizace budou moci žádat o ještě nižší úvěr pro zřízení sociálních bytů, úrok bude opět garantován po celou dobu splácení – až 30 let. Více informací lze získat na oficiálních stránkách http://www.sfrb.cz/programy/program-jessica