Rodinné domy – Nová Zelená úsporám

Důležité základní informace:

 • Doba trvání programu: 2013 – 2020
 • Očekávané finance na dotace by se měly pohybovat v rozmezí 28 mld. Kč.
 • Pozor: dne 1.4.2014 byla vyhlášena druhá výzva NZU 2014 k podávání žádostí z programu Nová Zelená úsporám v celkovém objemu 1,9 miliardy korun pro rok 2014.  Aktuálně je proto vhodné, aby se přichystaly stavební projekty a mohli jste tak být zařazeni mezi prvními. Tato dotace vyžaduje mít zhotovenou projektovou dokumentaci a mít od stavebního úřadu stavební povolení, ohlášení nebo doklad, že stavba nevyžaduje povolení. Proto je potřeba na projektu již nyní začít pracovat! Text výzvy je možné k nahlédnutí na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/

Dotace NZU prorodinné domy v roce 2014

A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (stavební úpravy)

 • Při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % je podpora 30 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
 • Při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % je podpora 40 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
 • Při snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % je podpora 55 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
 • Dotace je poskytována na základě dané skupiny (A1, A2, A3) s ohledem na dosaženou úsporu a je omezena způsobilými výdaji
 • Požadavky pro dosažení dotace:

A dotace

A finance

 B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (novostavby)

 • Výstavba rodinného domu v pasivním standardu – dotace 400.000 Kč
 • Výstavba rodinného domu v pasivním standardu s využitím neobnovitelné primární energie – dotace 550.000 Kč
 • Dotace je stanovena fixně na rodinný dům a podporu nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory
 • Požadavky pro dosažení dotace:

B dotace

C – efektivní využití zdrojů energie (stavební úpravy)

C.1. – výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje při současné realizaci opatření z oblasti podpory A

 • Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.
 • Pokud je hlavní zdroj vytápění neekologický, je třeba provést výměnu kotle při zateplení u podpory A C1 dotace

C.2. – výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje

 • Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.
 • Žadat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh/m2.a C2 dotace

C.3. – instalace termických solárních systémů

 • Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou C3 dotace

C.4. – instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • V této podoblasti podpory je dotována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Podat žádost je možné pouze za žadatel současně žádá o podporu z oblasti podpory A
 • Podmínkou dosažení získání podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50<= 2,5 l/h
 • Podpora je poskytována formou fixní dotace 100.000 Kč/RD a je omezena maximální mírou podpory 75% ze způsobilých výdajů

Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

 • Oblast A (A1, A2, A3) – zpracovní odborného posudku (projektové dokumentace a energetického posudku včetně průkazu energetické náročnosti budovy) v částce 10.000 Kč
 • Oblast A (A1, A2, A3) – zajištění odborného technického dozoru stavebníka v částce 5.000 Kč
 • Oblast B (B1, B2) – zpracování odborného posudku (projektové dokumentace a energetického posudku včetně průkazu energetické náročnosti budovy) a měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) v částce 35.000 kč
 • Podoblast C.2 – zpracování odborného posudku  (projektové dokumentace a energetického posudku) v čátce 5.000 Kč

Bonus za kombinaci vybraných opatření

 • Při současné realizaci vybraných opatření je stanoven bonus 10.000 Kč

C kombinace

Termíny na realizaci podporovaných opatření

 • Oblast A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – 18 měsíců
 • Oblast B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – 24 měsíců
 • Oblast C – efektivní využití zdrojů energie – 9 měsíců
 • Termíny (pokud není uvedeno jinak) platí ode dne akceptaci žádosti
 • V případě kombinací žádostí se bere delší lhůta
 • Podpora v oblasti A, C může být poskytnuta pouze u rodinných domů, které byly schváleny k užívání před 1.7.2007

Průběh vyčerpaných financí lze sledovat na stránce www.nzu2013.cz a to vždy po vyhlášení konkrétní výzvy.

Vyhlášení výzvy pro bytové domy a veřejné budovy (základní a mateřské školy, kulturní domy, obecní úřady, hasičské zbrojnice) se očekává v roce 2014 – 2015.

Pro více informací si můžete s námi domluvit schůzku.