Autorský dozor projektanta

Na každé stavbě financované z veřejného rozpočtu musí být přítomen autorský dozor projektanta. Autorský dozor projektanta je též vhodné zabezpečit také u větších novostaveb rodinných domů nebo stavebních úprav bytových domů a veřejných budov, ať už to zákon nebo vyhláška ukládá či nikoli.

Povinnost mít zajištěný autorský dozor projektanta je dáno ve stavebním zákonu a to u staveb, které jsou financovány z veřejného rozpočtu. Stavebník je u těchto staveb povinen zajistit provádění této činnosti projektantem, který autorizoval, neboli zhotovoval projektovou dokumentaci, ať se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Podle charakteru stavby může být autorský dozor projektanta zabezpečován každodenní přítomností na staveništi, nebo při občasných kontrolních dnech na stavbě podle smluvního ujednání mezi projektantem a stavebníkem.

Hlavní prací autorského dozoru projektanta je:

  • kontrola provádění realizace díla se schválenou projektovou dokumentací
  • účast na veřejnoprávním řízení a jednání s dotčenými orgány
  • kontrola při vytyčování stavby
  • poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci na stavbě
  • povolování změn a odchylek od schváleného projektu
  • kontrola technologie navržených částí stavby
  • účast na kontrolních dnech
  • dozor nad průběhem zkoušek prováděných na stavbě
  • zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku
  • doplňování detailů a dalších specifikací, které je třeba předem dohodnout

V rámci autorského dozoru se naše firma specializuje na kontrolu rodinných domů, zateplení bytových domů a veřejných budov a dalších staveb.