Odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí

Pojem „Odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí“ je někdy nazýván též jako „Stavební dozor nad prováděním stavby svépomocí“, nicméně se jedná o stejnou činnost. V případě, že si stavebník realizuje stavbu svépomocí, tak si musí sjednat odborný dozor, pokud k této činnosti není sám vzdělaný. Tento pojem je definován ve stavebním zákonu a musí ho vykonávat osoba, která má příslušné vzdělání a praxi v oboru. V případě, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Naše zkušenosti ukazují, že přítomnost odborného dozoru je velmi dobrá pro každého stavebníka, jelikož odborný dozor poradí vhodné postupy práce, materiály, technologie, zkontroluje vykonané práce a stavebník si ušetří čas, který by byl nutný pro opravy a ušetří také finance.

Hlavní prací odborného dozoru je:

  • kontrola vytyčení stavby
  • kontrola jednotlivých zkoušek
  • kontrola realizace a to s doporučenými standardy a normami
  • kontrola konstrukcí před zakrytím
  • dozor nad provozem na staveništi včetně kvality skladování
  • provádění a kontrola jednotlivých zápisů nad vedením stavebního deníku a dalších specifikací, které je třeba předem dohodnout

V rámci odborného dozoru se naše firma specializuje na kontrolu rodinných domů, které si stavebník (investor) provádí svépomocí.