Obce – OPŽP, SZIF

V rámci projektů veřejných budov se specializujeme na stavební úpravy, nástavby, přístavby a v dnešní době především zateplení neboli celkovou revitalizaci těchto budov včetně i stavebních úprav jednotlivých bytů či sanaci základových konstrukcí s ohledem na zatékání a vlhnutí sklepů. V rámci celkové revitalizace veřejných budov, po zkreslení stávajícího stavu, vždy řešíme energetiku stavby s ohledem na zateplení, větrání a celkovou úsporu tepla. Potom je potřeba navrhnout kvalitní projektovou dokumentaci. Samozřejmostí je, že projekty přizpůsobujeme aktuálním dotacím tak, aby žadatel mohl plně využít možné dotace.

OPŽP realizace úspor energie

V tomto programu se zabýváme především prioritní osou na Realizace úspor energie (celkové zateplení) a to bez výměny zdroje či s jeho výměnou. Operačním cílem podpory je snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry. Důležitým cílem podpory je zvýšení podílu výroby tepla a elektřiny z procesu produkce odpadního tepla

Mezi vhodné a podporované aktivity náleží:

 • zateplovací systémy budov
 • zrušení tepelných mostů
 • měření a regulace
 • instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické energie

Příjemci podpory poskytované v rámci Prioritní osy 3 jsou:

 • územní samosprávné celky a jejich svazky,
 • nadace a nadační fondy,
 • občanská sdružení a církve,
 • příspěvkové organizace,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • organizace zřízené na základě zvláštního zákona,
 • organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace,
 • neziskové organizace,
 • právnické osoby vlastněné veřejnými subjekty.

Forma podpory:

 • Nevratná finanční pomoc do výše 90% z uznatelných nákladů

Realizační orgány

 • Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí. Více informací na oficiálních stránkách http://www.opzp.cz

 

Státní zemědělský intervenční fond – SZIF

Návrh nového Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020 definuje následující klíčové oblasti:

 • předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků
 • organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství
 • obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
 • účinné využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví
 • sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Nejzásadnějším posunem je posílení vlivu Místních akčních skupin (MAS), které nově dostanou větší prostor při realizaci projektů relevantních programů obsahujících územní složku, stanou se součástí implementace programů od fáze přípravy a programování přes monitorování až po hodnocení. Více informací na oficiálních stránkách http://www.szif.cz/