Technický dozor stavebníka

Přítomnost technického dozoru stavebníka je v současné době téměř nezbytná, protože současná praxe ukazuje, že pokud stavba není kontrolována z pohledu technického dozoru stavebníka, tak kvalita stavebních prací je často snížená.

Technický dozor kontroluje stavební práce z pohledu kvality, technologie i ceny. Technický dozor je důležitou osobou, která kontroluje provádění stavby nebo její části a to zejména vůči zhotoviteli stavby (tj. realizační firmě) na základě samostatného smluvního vztahu se stavebníkem. Je vhodné si domluvit technický dozor již před výběrem realizační firmy, což je výhodné z hlediska výběru materiálu, technologií a podobně.

Stavební zákon ukládá, že stavebník musí mít dohodnutý výkon technického dozoru nad prováděnou stavbou, která je financována z veřejného rozpočtu (což jsou mimo jiné i dotace typu Nová Zelená úsporám). Osoba vykonávající technický dozor nemůže být v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která je za vedení provádění stavby nebo její příslušné části odpovědná (tj. realizační firma), ani s jiným účastníkem výstavby, kromě stavebníka, který ji k výkonu technického dozoru pověřil.

Technický dozor stavebníka je též vhodný v případě pasivních domů (nebo i nízkoenergetických domů), jejichž výstavba zatím není příliš rozšířená, a proto je nutná kontrola především s ohledem na složité technologie a konstrukční detaily.

Technický dozor sleduje dodržování předpisů významných pro výstavbu a dodržování technických norem a jiných doporučení a standardů, pokud zabezpečují sjednanou nebo potřebnou kvalitu realizovaného díla. Technický dozor může také přebírat a kontrolovat faktury s ohledem na rozpočet a realizované stavební práce.

Předpokládá se, že předmět i podmínky výkonu technického dozoru budou definovány v příslušné smlouvě nebo v pověření či zmocnění. S předmětem a obsahem působnosti technického dozoru budou seznámeni dotčení účastníci výstavby. Podle charakteru stavby může být technický dozor zabezpečován trvalou přítomností na staveništi, nebo při občasných kontrolních dnech na stavbě podle smluvního ujednání mezi projektantem a stavebníkem.

Hlavní prací technického dozoru stavebníka je:

 • zahajování realizační přípravy, příprava a předání staveniště
 • součinnost s autorským dozorem a stavbyvedoucím
 • kontrola připravenosti plánů jednotlivých kontrol a zkoušek
 • provádění dozoru a kontrola kvality přípravy a realizace dodávek pro výstavbu a to s doporučenými standardy a normami
 • kontrola konstrukcí před zakrytím
 • dozor nad provozem na staveništi včetně kvality skladování a kontroly nad udržováním čistoty a pořádku na staveništi
 • posuzování návrhů na změny vyžadující provedení změnových řízení
 • kontrola plnění závazků výstavby vyplývající z příslušných smluv včetně kontroly oprávněnosti a správnosti faktur a dokladů
 • převzetí dokončené stavby
 • dohled nad vedením stavebního deníku a stanovisek
 • seskupení potřebných dokladů pro zdárné dokončení stavby a dalších specifikací, které je třeba předem dohodnout

V rámci technického dozoru stavebníka se naše firma specializuje na kontrolu novostaveb rodinných domů, zateplení bytových domů a veřejných budov a dalších staveb.